ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1.1 Bedrijf: Cindy Kramer, statutair gevestigd te Voorschoten, boomgaard 2, 2251EX, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder het nummer 77061276. Pure Loss verleent diensten en maakt reclame uitingen voor haar diensten, zowel onder haar statutaire naam als onder de naam van de eigenaar.

1.2 De Eigenaar: Cindy Kramer.

1.3 De klant: De persoon of instantie die een door Pure Loss aangeboden (online) dienst afneemt.

1.4 Diensten: Alle door Pure Loss geleverde diensten en producten –in de ruimste zin van het woord -, waaronder, doch niet uitsluitend: coaching, trajecten, (online) programma’s, reiki, workshops, advisering en andere ad-hoc werkzaamheden, die noodzakelijk zijn uit te voeren in het kader van een dienst en inherent zijn aan de intentie van de dienst, zelfs indien deze mogelijk niet als zodanig zijn omschreven, dan wel op uitdrukkelijk verzoek van klant zijn verricht.

1.5 Bestelling: een opdracht aan Pure Loss om (een) bepaalde, op de website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

1.6 Overeenkomst: Obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen Pure Loss en de klant op meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.

1.7 Website: de website van Pure Loss, www.cindykramer.nl, inclusief opvolgende pagina’s.

1.8 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder omschreven.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij Pure Loss diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Pure Loss en de klant.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende diensten en vervolgdiensten afgenomen door de klant bij Pure Loss

2.3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de klant kunnen niet van toepassing zijn op de Diensten van Pure Loss, tenzij deze in haar geheel of gedeeltelijk door Pure Loss uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 3. Offerte/ Prijzen

3.1 De door Pure Loss gemaakte offerte voor een Dienst is vrijblijvend. Een offerte is geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeld. Pure Loss is slechts van rechtswege aan een offerte gebonden, wanneer deze binnen 30 kalenderdagen door Pure Loss wordt ontvangen en vastgesteld kan worden dat deze rechtsgeldig is ondertekend door de Klant. De rechtsgeldig getekende offerte geldt als overeenkomst voor de Dienst.

3.2 De prijs in de offerte of factuur wordt vermeld exclusief BTW wanneer het een particuliere 1-op-1 dienst betreft. Diensten in groepsverband of online diensten worden aan particulieren inclusief BTW vermeld. Zakelijke offertes worden exclusief BTW weergegeven. 3.3 (Online) aangeboden producten/diensten worden exclusief eventuele verzendkosten, verzekeringskosten en/of wettelijke bijdragen vermeld.

3.4 Voor bestellingen die fysieke verzending vereisen worden verzendkosten berekend.

3.5 Pure Loss kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Uitvoering van een Dienst

4.1 De met Pure Loss gesloten overeenkomst voor een Dienst leidt voor Pure Loss tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Pure Loss gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als haar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen wat van Pure Loss verlangd kan worden. 4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Pure Loss het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Klant geschieden. Alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van een deel van de Dienst zijn betrokken kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 5. Wijzigingen van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Dienst blijkt dat het –voor een behoorlijke uitvoering – noodzakelijk is om de overeengekomen Dienst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien een wijziging of een aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Pure Loss de Klant hierover inlichten.

5.3 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Pure Loss daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 7. Betaling

7.1 Pure Loss hanteert een eenmalige facturatie voorafgaand aan de dienst, aan haar klanten, wanneer sprake is van het afnemen van een traject, of afzonderlijke sessie.

7.2 Bij Trajecten geldt een vooruitbetaling. Indien gewenst, en nadrukkelijk schriftelijk vermeld door Pure Loss, is (vooruit)betaling in termijnen mogelijk.

7.3 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum op de door Pure Loss aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling dient plaats te vinden zonder enige aftrek, compensatie of opschorting; uit welke hoofde dan ook.

7.4 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is de Klant van rechtswege in verzuim, zelfs zonder dat verdere ingebrekestelling door Pure Loss is vereist. In het geval van betalingsverzuim door de Klant is de Pure Loss gerechtigd alle, ten behoeve van de Klant te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Klant schadeverplichting kan worden gesteld.

7.5 In geval van betalingsverzuim is de Klant voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen, gelijk aan de wettelijke rente.

7.6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zullen de vorderingen van Pure Loss en de verplichtingen van de Klant jegens Pure Loss onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.7 Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ongeacht de omschrijving die aan de voldoening wordt gegeven door de Klant.

7.8 Bij betaling in termijnen verplicht klant zich, na het betalen van de eerste termijn, tot maandelijkse betaling van de overige gelijke termijnen. Tot het aantal termijnen waarvoor hij/zij gekozen heeft is verstreken.

Artikel 8. Incassokosten

8.1 In geval Pure Loss om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Klant naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaardersen advocaten; ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Pure Loss aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte Diensten, tenzij de Klant aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Pure Loss.

9.2 De aansprakelijkheid van Pure Loss is beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, excl. BTW, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.3 Elke aansprakelijkheid van Pure Loss voor indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9.4 De Klant vrijwaart Pure Loss en, indien van toepassing, derden, zoals vermeld in artikel 4.2, voor elke claim –in de ruimste zin van het woord –van een deelnemer, die op verzoek van de Klant deelneemt aan het Traject.

 

Artikel 10. Individueel traject

10.1 De overeenkomst tussen de Klant en Pure Loss voor een Traject betreffende individuele coaching loopt van rechtswege af na het einde van het overeengekomen Traject.

10.2 Pure Loss en de Klant hebben te allen tijde het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien er sprake is van een ontwrichte situatie tijdens het overeengekomen traject. 10.3 De Klant heeft ook te allen tijden het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De Klant houdt de verplichting te betalen voor het deel van het Traject, dat reeds heeft plaats gevonden.

10.4 Annulering van een individuele afspraak kan kosteloos geschieden tot 24 uur voor aanvang van een afspraak. Bij een annulering van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak, zal 50% van het tarief geldende voor de afspraak in rekening worden gebracht.

10.5 Annuleren van een individuele afspraak kan telefonisch (06-51305833) of via de mail: cindy@cindykramer.nl

 

Artikel 11. Online programma’s

11.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn online programma’s.

11.2 In mijn programma’s deel ik zoveel mogelijk kennis, ervaring en tools. Je bent zelf verantwoordelijk voor het maken van tijd maakt voor het volgen van het programma en het voldoende tijd nemen voor de opdrachten om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. Ik kan geen garantie bieden dat het volgen van mijn programma’s meer kans op zwangerschap opleveren en het programma is ook niet bedoeld om ernstige psychische problemen op te lossen. Wel zal ik er alles aan doen dat je de juiste informatie hebt om mijn programma’s met succes te volgen en af te ronden. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. Voor ernstige psychische problemen (bijvoorbeeld depressie) verwijs ik je naar de huisarts.

11.3 Je hebt exact 1 jaar toegang tot het online programma. Het abonnement stopt vanzelf. Mocht je langer gebruik willen maken van het online programma, dan kan dat door middel van een tweede abonnement tegen een scherp tarief waar je tzt een aanbieding voor krijgt.

11.4 Je kunt je registreren voor een account op onze site. Tijdens dit proces kun je gevraagd worden een wachtwoord te kiezen. Je bent verantwoordelijk voor het geheim houden van wachtwoorden en accountinformatie en stemt ermee in je wachtwoorden, accountinformatie of beveiligde toegang tot onze site of diensten niet met anderen te delen. Je mag niet toestaan dat iemand anders je account gebruikt om toegang te krijgen tot de site, omdat jij verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden via het gebruik van je wachtwoorden of accounts. Je dient ons onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer je ontdekt dat je wachtwoord is gelekt of anderszins onbedoeld bekend is geworden bij derden.

 

Artikel 12. Groepstrainingen/ workshop(s)

12.1 De overeenkomst tussen Pure Loss en de Klant betreffende een groepstraining/workshop loopt van rechtswege af na de laatste sessie van de groepstraining/workshop(s).

12.2 Pure Loss en de Klant hebben te allen tijde het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien er sprake is van een ontwrichte situatie tijdens het traject van de groepstraining/workshop(s).

12.3 De Klant heeft ook te allen tijde het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De Klant houdt de verplichtingen te betalen voor minimaal de helft van het afgesproken Traject aangaande de groepstraining/workshop(s) of meer wanneer dat reeds heeft plaats gevonden.

12.4 De inschrijving voor een Traject omvattende een groepstraining/workshop gebeurt uitsluitend online, of per e-mail, tenzij anders is overeengekomen met Pure Loss.

12.5 Door de inschrijving voor een groepstraining/workshop aanvaart de Klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

12.6 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Pure Loss bevestigt per email de inschrijving en houd het recht om binnen 5 werkdagen na ontvangst van de inschrijving op gegronde overweging te weigeren.

12.7 Pure Loss verzendt voordat het/de Traject/Workshop(s)/Groepstraining(en) start per email een factuur (als PDF bestand). De gehele kosten van de groepstraining/workshop zijn bij vooruitbetaling voor de start van de groepstraining/workshop verschuldigd, tenzij anders is besproken.

12.8 Bij een niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt Pure Loss zich het recht de Klant uit te sluiten van deelname.

12.9 Annuleren van de groepstraining/workshop(s) kan telefonisch (06-51305833) of via de e-mail: cindy@cindykramer.nl

12.10 Annulering van een groepstraining/workshop kan kosteloos plaats vinden tot 14 dagen voor aanvang van de overeengekomen training/workshop. Bij een annulering van een groepstraining/workshop binnen 14 dagen is Pure Loss genoodzaakt het overeengekomen tarief in rekening te brengen.

12.11 Indien door omstandigheden een groepstraining/workshop onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Pure Loss trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende groepstraining/workshop. Indien dit niet mogelijk is en Pure Loss de groepstraining/workshop annuleert, zal Pure Loss per ommegaande het deelnamegeld restitueren aan de Klant. De Klant heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Pure Loss is uitgesloten.

12.12 Pure Loss behoudt zich het recht om van locatie te veranderen en om in geval van onvoldoende inschrijvingen de groepstrainingen/workshop geen doorgang te laten vinden. Pure Loss zal de Klant hier tijdig over informeren.

 

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 Door het aangaan van een overeenkomst verleent de Klant aan Pure Loss toestemming voor automatische bewerking van de, uit de overeenkomst verkregen, persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Pure Loss uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 

Artikel 14. Geschillenbeslechting

14.1 Op iedere rechtsgeldig getekende Offerte/Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen voortvloeiende uit een rechtsgeldende getekende Offerte/Overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet toebehoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Pure Loss gevestigd is.

 

Artikel 15. Intellectueel eigendom

15.1 Het is de Klant zonder schriftelijke toestemming van Pure Loss verboden om de door Pure Loss verstrekte ontwerpen, audiofragmenten, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, oefeningen, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Dit betekent dat je zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen inhoud van deze site, in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, verspreiden, opnemen in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, op de markt brengen of commercialiseren, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

15.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken van Pure Loss

15.3 Onverminderd het voorgaande mag je onze nieuwsbrief in digitale vorm doorsturen naar anderen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een bezoek aan onze site.

 

Artikel 16. Eigendom van derden

16.1 Onze site kan hyperlinks of andere verwijzingen naar sites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van sites van andere partijen waarnaar vanaf deze site wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere sites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden en condities van die derden. De meningen of het materiaal op deze sites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven. Pure Loss is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. Je draagt alle risico's verbonden aan het gebruik van deze sites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door jou zelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

 

Artikel 17. Klachten

17.1 Mocht je ontevreden zijn over een dienst of een onderdeel van een dienst of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

17.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het starten van een bepaalde dienst aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

17.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

17.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 18. Door jou geplaatste inhoud

18.1 Wij kunnen op onze site verschillende open communicatiemiddelen aanbieden, zoals blogcommentaren, blogberichten, forums, prikborden, beoordelingen en recensies, en verschillende sociale media diensten. Het is voor ons niet haalbaar om alle inhoud te screenen of te controleren die door jou of anderen op of via onze site wordt gedeeld. Wij behouden ons echter het recht voor om de inhoud te controleren en alle gebruik van en activiteiten op onze site te monitoren, en om naar eigen inzicht deze inhoud te verwijderen of te weigeren. Door informatie te plaatsen of op enige andere wijze gebruik te maken van de genoemde communicatie mogelijkheden, stem je ermee in dat de inhoud in overeenstemming is met deze voorwaarden en condities, niet illegaal of onwettig mag zijn, en geen inbreuk mag maken op de rechten van derden.

 

Artikel 19. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze site en/of diensten, kun je gevraagd worden bepaalde informatie over jezelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je stemt ermee in dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

Wij nemen de omgang met jouw persoonsgegevens serieus en zetten ons in voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Wij zullen je e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde mail. Alle door ons aan jou verzonden e-mails zullen enkel aan je worden verzonden in verband met de levering van overeengekomen producten of diensten.

We hebben beleid ontwikkeld om alle mogelijke zorgen over privacy te ondervangen. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

 

Artikel 20. Updates

20.1 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

20.2 Pure Loss kan deze voorwaarden en condities ten alle tijden updaten. De datum aan het begin en eind van deze voorwaarden is de laatste revisiedatum.

 

Artikel 21. Contactinformatie

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Pure Loss.

Je kunt ons bereiken door te e-mailen op het volgende adres: cindy@cindykramer.nl